Головною задачею курсу "Алгоритми та структури даних" є висвітлення широкого кола класичних алгоритмів, які використовуються для розв'язування практичних задач. Кожен алгоритм має як переваги, так і недоліки. Більш того, ефективність кожного алгоритму зазвичай залежить від розміру та природи вхідних даних.

 Вивчення архітектури, характеристик, принципів функціонування та методів програмного керування режимами всіх функціональних пристроїв сучасних комп'ютерів. Розглядаються: сучасний стан та перспективи розвитку обчислювальної техніки; структура, організація та характеристики операційних пристроїв обчислювальних комплексів, пристроїв, що запам'ятовують, периферійного обладнання, інтерфейсів; системотехніка і принципи функціонування основних типів комп'ютерів.

 Вивчення понять та методів роботи баз даних: принципів організації систем баз даних, інформаційних моделей та систем, методів моделювання даних, понять та методів роботи з реляційними базами даних, етапів проектування, розробки і функціонування баз даних, систем управління баз даних. Особлива увага надається придбанню навичок розробки прикладних програм для баз даних.

Метою дисципліниє формування у студентів теоретичної і практичної бази принципів, методів та засобів створення програмного забезпечення для глобальної мережі INTERNET. Для цього вивчається робота з комп'ютерними мережами, питання коректності передачі та обробки даних в таких мережах та інструментальні програмні засоби для роботи з глобальною мережею INTERNET.

Метою викладання дисципліни "Групова динаміка і комунікації" є основи усної, письменної і графічної комунікації для програмних інженерів. Ставиться за мету вивчення і використання: принципів написання документації, типів документів, презентацій, основ ефективної роботи і усної комунікації з колегами та в міжособистому спілкуванні, мотивації людей, концепції групової динаміки, принципів спілкування, переконання і впливання на людину, принципів уникнення стресових та конфліктних ситуацій.

Метою викладання курсу «Дискретна математика» є познайомити студентів із теоретичними основами комп’ютерної математики, з її основними поняттями та методами; підвищити математичну та алгоритмічну культуру студентів; вказати шляхи використання методів дискретної математики на практиці; дати основи для концептуального розуміння курсів математичної логіки, прикладної математики, програмування, кібернетики; сформувати уявлення про значення та область використання дискретної математики в сучасній математичній освіті; виробити навички розв’язання основних задач дискретної математики.


Навчальна дисципліна «Економіка програмного забезпечення» передбачає теоретичну та практичну підготовку студентів для вирішення конкретних завдань діяльності підприємства в умовах ринкової економіки.