Метою викладання курсу "Об'єктно-орієнтоване програмування" є познайомити студентів із основами об'єктно-орієнтованого програмування (ООП), дати поняття про його базові концепції (інкапсуляція, поліморфізм, наслідування), навчити використовувати мову програмування, що підтримує методологію ООП (C++), познайомити із засобами стандартної бібліотеки шаблонів
Предметом вивчення дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування” є концепція ООП, методи та засоби її реалізації засобами мови С++, проектування ієрархії класів для поставленої задачі.

Засвоєння основоположних знань у використанні та розробці операційних систем. Розглядаються класифікація сучасних операційних систем, архітектура та принципи їх побудови, забезпечення паралелізму в умовах одно- та багатопроцесорних систем, керування зовнішніми пристроями, керування процесами та потоками, керування пам'яттю.

Знання студентів у галузі сучасних мережних технологій. Після вивчення дисципліни студенти повинні знати концепції, принципи, правила побудови мереж LAN і WAN. Цей курс із загальних мережних технологій. Студенти будуть використовувати технології, процедури та обладнання для зв’язку і роботи комп’ютерів у мережах Зміст: Класифікація мереж, модель OSI та стандарти IEEE. Мережне обладнання (концентратори, мультиплексори, комутатори, маршрутизатори, шлюзи). Протоколи комунікації (HDLC, PPP, SLIP).

Засвоєння основоположних знань у галузі програмної інженерії. Розглядаються основні засади програмної інженерії, цілі, завдання розробки, можливості її реалізації та також потрібних для цього ресурсів, принципи усунення знайдених вад, реалізація необхідних змін, зумовлених еволюцією потреб та умов діяльності користувача.

Мета дисципліни - підготувати студентів до ефективного використання сучасних мов програмування в процесі розв'язування фахових завдань.

Метою курсу є засвоєння практичних навичок у галузі створення программних систем. Практично засвоїти життєвий цикл програмного продукта. Реалізувати один з методів організації розробки програмної системи. Одержати навички створення програм у складі групи програмістів (розподіл обов'язків, робочі та етичні відношення між членами групи, особливості виконання кожної зі складових процесу). Поглибити свої знання та навички створення моделі, алгоритму та програми для конкретної задачі. Навчитися створювати програми, що є складовими систем вищого рівня.