Метою викладання курсу «Інформатика та основи комп'ютерного моделювання» є:  

-       познайомити студентів із поняттям інформації, принципами побудови та функціонування обчислювальних машин; моделями рішення функціональних і обчислювальних задач на персональних комп’ютерах; з програмним забезпеченням і комп’ютерною графікою; зі складанням технічної документації на ЕОМ,

-       навчити теоретичних основ, структури процесу проектування та можливостей його автоматизації, основних інструментальних програмних систем; основним прийомами й придбати практичні навички застосування технічних і програмних засобів на ЕОМ в архітектурному проектуванні.

       Вивченню дисципліни передує курс дисциплін «Інформатика», «Вступ до спеціальності», «Креслення та основи нарисної геометрії», фахова практика та практика з креслення, результатом яких є здобуті студентами навики з креслення та графіки, вміння читати та викреслювати прості архітектурно-будівельні плани, фасади, розрізи вручну.

Курс спрямований на сприймання, дослідження та орієнтири у кольорових сполуках, похідних, відтінках при організаціїї певних тематичних композицій.

Поняття кольору застосовується власне для позначення самого колірного пігменту або матеріалу, які піддаються фізичному і хімічному визначенню та аналізу.

Кольорове бачення, що виникає в очах і в свідомості людини, несе в собі людський смисловий зміст. Однак очі і мозок можуть прийти до чіткого розрізнення кольору лише за допомогою порівнянь і контрастів. Значення і цінність хроматичного кольору можуть бути визначені лише за допомогою його відношення до будь-якого ахроматичного кольору - чорного, білого або сірого, або ж по його відношенню до одного або кількох інших хроматичним кольорів.

Сприйняття кольору, на противагу до його фізико-хімічної реальності, є реальністю психофізіологічною. Психофізіологічна реальність кольору і є саме те, що Йоганес Іттен (швейцарський художник, найкрупніший дослідник кольору у Світі, 1888-1967) називав колірним впливом. Колір як такий і колірний вплив збігаються тільки в разі гармонійних півтонів. У всіх інших випадках колір миттєво набуває змін, нову якість.

Мета курсу «Кольороведення» - ознайомити студентів із загальними основами, принципами створення похідних та додаткових кольорів,  можливістю змішування фарб, навчити їх досліджувати і створювати власні гами, індивідуально працювати з ідеєю створення видів композиції, шляхом композиційних засобів, правильно застосовувати кольорове рішення, працювати із чистими кольорами та їх відтінками, формувати відчуття кольору, розвивати ідею у площинній композиції.

Завдання курсу - навчити візуально сприймати, відчувати, дослуджувати психо-фізіологічне явище "колір", отримувати композиційні метаморфози із сенсовим значеннчям колірної палітри, похудних.

          

 


Мета курсу – навчити студентів читати та виконувати зображення предметів на основі методу  прямокутного проектування. 

Програма передбачає придбання знання про форми, масштаби, лінії, шрифти, нанесення розмірів, умовних позначень; геометричне креслення, спряження, обводи, лекальні криві, нахили та конусність; проекційне креслення, види, розрізи, перерізи, подвійне проникнення; лінії зрізу та переходу, аксонометричні проекції, побудова технічних деталей;  аксонометричних проекцій, вирізи в аксонометрії; виконання ескізів деталей.

Студенти можуть теоретично та практично оволодіти методами побудови зображень просторових форм на площині, вивчити способи розв'язування задач, що описують ці форми. Курс забезпечує вивчення методу побудови прямокутних проекцій, теоретичних основ аксонометричних та перспективних проекцій.

Студіювання перспективи спрямоване на теоретичне та практичне засвоєння основних правил побудови перспективних зображень, елементів простору, перспективних масштабів на прикладах інтер'єрів, а також побудова тіней, що віддаляються, або наближаються до нейтральних та таких, що  переломлюються на 2-3 площини та відображаються ними або дзеркалами. 

Завдання курсу - навчити читати і виконувати креслення, геометричному конструюванню образів і виконанню технічних рисунків предметів застосовуючи елементи графічного пакету.


Мета курсу – навчити студентів читати та виконувати зображення предметів на основі методу  прямокутного проектування. 

Програма передбачає придбання знання про форми, масштаби, лінії, шрифти, нанесення розмірів, умовних позначень; геометричне креслення, спряження, обводи, лекальні криві, нахили та конусність; проекційне креслення, види, розрізи, перерізи, подвійне проникнення; лінії зрізу та переходу, аксонометричні проекції, побудова технічних деталей;  аксонометричних проекцій, вирізи в аксонометрії; виконання ескізів деталей.

Студенти можуть теоретично та практично оволодіти методами побудови зображень просторових форм на площині, вивчити способи розв'язування задач, що описують ці форми. Курс забезпечує вивчення методу побудови прямокутних проекцій, теоретичних основ аксонометричних та перспективних проекцій.

Студіювання перспективи спрямоване на теоретичне та практичне засвоєння основних правил побудови перспективних зображень, елементів простору, перспективних масштабів на прикладах інтер'єрів, а також побудова тіней, що віддаляються, або наближаються до нейтральних та таких, що  переломлюються на 2-3 площини та відображаються ними або дзеркалами.

Завдання курсу - навчити читати і виконувати креслення, геометричному конструюванню образів і виконанню технічних рисунків предметів застосовуючи елементи графічного пакету.


Мета: Оволодіння студентами сучасними геодезичними приладами та методикою виконання геодезичних вимірювань для побудови топографічного плану, розв’язання інженерних задач при проектуванні та винесенні проектів споруд на місцевість, реставрації архітектурних пам’яток.

Завдання: В результаті вивчення дисципліни студент  повинен знати: основні поняття про системи координат та методи зображення земної поверхні на площині; способи вимірювання горизонтальних та вертикальних кутів, ліній та перевищень; прилади, які використовують для цього та принципи їхньої роботи; методи створення великомасштабних карт.


Академічний рисунок та живопис - це базова необхідна складова майбутніх навиків для роботи артітектора, дизайнера, художника образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, іллюстратора, та всіх творчих професій, пов"язаних із "Аrt" - творчістю та мистецтвом. Впродовж курсу, 7 семестрів студенти-архітектори навчаються малювати, замальовувати, рисувати, що допоможе у майбутньому творчому житті створювати вручну: ескізи, фор-ескізи, скетчі, клаузури, проекти-пропозиції, композиції. "Для вдалого проекту потрібен вдалий ескіз" - це можливо лише за допомоги навиків малювати вручну, використовувати принцип "візиру", що маштабує об"єкти, а також постійно удосконалювати навики перспективного скорочення, що застосовують архітектори у 95% своїх ескізів і проектів.

Мета курсу «Рисунок та живопис» - ознайомити студентів із принципами та основами рисунку та живопису, навчити їх бачити композицію малюнка, зображувати предмети з натури, виявляти пропорційне співвідношення, перспективне скорочення, працювати над фактурами, формами предметів, створювати з форми об’єми, за допомогою градації світлотіньового рішення, що відбувається на предметах під дією натурального або штучного (додаткового) освітлення, працювати із олівцями різної м’якості та твердості, а також фарбами, формувати відчуття об’єму. Навчити професійно опанувати техніки у тематичних спрямуваннях: геометричні тіла, натюрморти, архітектурні пейзажи, інтер"єри, художня анатомія, предметні композиції, постановки з людьми. Навчити лінійно-конструктивній побудові в академічному рисунку та сприйняттю форм через колір - у живописній композиції.

          Завдання курсу - Розвинути просторову уяву разом із знаннями та навиками лінійно- конструткивної побудови та формотворення через колір у живописі