Метою викладання курсу «Вступ до спеціальності» є ознайомлення  студентів з історією архітектури, художніми і типологічними основами проектування житлових і громадських будівель; введення в широке коло інтересів вітчизняної та світової архітектури та містобудування, в сутність професійних проблем. Дані знання є базовою основою при подальшому вивчанні спеціальних архітектурних дисциплін, сприяють більш глибокому розумінню своєї майбутньої спеціальності. 

Завданням  даної дисципліни  є формування у студентів уявлення про архітектуру і архітектурну професію; ознайомлення зі спеціальними дисциплінами, що вивчаються студентом протягом чотирьох курсів та їх значення для майбутньої діяльності; вироблення в студентів первинних навиків архітектурної графіки та розуміння «азбуки» архітектурної творчості.Метою викладання курсу «Архітектурна графіка» є формування у студентів системи практичних навичок виконання і оформлення архітектурних ілюстративних та будівельних креслень різними засобами та техніками. Для студентів  це новий практичний курс, тісно пов'язаний з дисципліною «Креслення та основи нарисної геометрії». Передує його вивченню дисципліна «Вступ у спеціальність», яка ознайомлює студентів з деякими видами графічних робіт та надає можливість спробувати свої сили в кількох простих техніках.

Завданням курсу «Архітектурна графіка»  є вивчення властивостей матеріалів та інструментів для виконання графічних робіт різними  засобами і техніками, правил написання шрифтів;  вироблення у студентів навичок лінійної та штрихової графіки, вміння передачі світлотіні та об’єму споруд прийомами монохромної та поліхромної графіки, основ професійної грамотності виконання робочих будівельних креслень.


Мета курсу "Конструкції будівель і споруд" – професійна системна підготовка студентів по конструюванню будівель при доцільній єдності будівельно-технічних, архітектурно-художніх та економічних факторів, розвинути конструкторське мислення студентів на основі формування у них архітектурно- конструктивних знань і вмінь, необхідних як для професійної діяльності, так і для підвищення загальної компетенції  в архітектурно-будівельній галузі, надати студентам практичні навички у складанні архітектурно-конструктивних проектів та навчити їх читати робочі креслення.

В якості предмету курсу вивчається конструювання будівель з окремих конструктивних елементів як закономірний процес створення матеріально-конструктивної основи архітектурних форм.


Метою  викладання курсу «Матеріалознавство» є вивчення зв`язків між складом, структурою та властивостями будівельних матеріалів та закономірності їх зміни під дією фізичних та хімічних впливів.

Завдання курсу ознайомлення студентів з основними природними та штучними архітектурними матеріалами та виробами з них, а також набуття ними навичок раціонального використання вказаних матеріалів при виробництві, реконструкції та експлуатації будівель  і споруд.


      Метою викладання курсу «Мистецтво(історія архітектури)» є формування в студентів системи ключових, міжпредметних і предметних мистецьких компетентностей у процесі пізнання, інтерпретації, творення, оцінювання мистецтва, також познайомити студентів із виникненням та історичним розвитком будівництва та архітектури на прикладах найбільш визначних архітектурних досягнень людської цивілізації.


Метою викладання курсу «Макетування» є формування у студентів системи композиційних прийомів  та набуття практичних навичок створення об’ємних моделей з картону.

Вивченню дисципліни передує курс дисциплін «Архітектурна графіка», «Креслення та основи нарисної геометрії», фахова практика та практика з креслення, результатом яких є здобуті студентами навички з креслення та графіки, вміння виконувати розгортки, вміння читати та викреслювати прості архітектурно-будівельні плани, фасади, розрізи.

Завдання курсу«Макетування»  - ознайомити з властивостями матеріалів та інструментів для виконання об’ємних моделей з картону, навчити прийомам виготовлення об’ємно-просторових композицій,  виробити в студентів навички виготовлення розгорток, вирізання і скріплення елементів макету.


Метою курсу «Архітектурне проектування»  є оволодіння основами архітектурного проектування житлових та громадських споруд, формування у студентів системи практичного використання теоретичних знань і навиків та освоєння методики архітектурної проектної діяльності.

Завдання – сформувати у студента комплексну уяву про архітектурне проектування, навчити продумувати планувальні та об’ємно - просторові рішення житлових та громадських споруд згідно з   відповідною функцією та нормами проектування даних споруд та графічними засобами виконувати необхідні креслення споруди.

Мета. Ознайомити студентів із загальними основами, принципами створення внутрішнього середовища, функціональною та естетичною роллю обладнання при рішенні інтер’єру, формувати естетичні смаки, використання власних навиків у оформленні роботи, розвивати відчуття сприймання інтер’єру як індивідуальної розробки.

Вивченню дисципліни передує курс дисциплін «Архітектурна графіка та будівельне креслення», «Теорія та методика дизайну» «Креслення та основи нарисної геометрії», фахова практика та практика з креслення, результатом яких є здобуті студентами навики з креслення та графіки, теорії дизайну,вміння читати та викреслювати прості архітектурно-будівельні плани, фасади, розрізи, створювати внутрішнє середовище.

Завдання. Підготувати висококваліфікованих, творчих спеціалістів, виховати акуратність, терпіння до виконання практичних робіт. Розвинути любов до фаху. Формувати особистісний підхід до створення та бачення інтер’єрів, розставляти акценти у приміщеннях.


        Метою викладання курсу «Планування та благоустрій населених місць»  є просторово – планувальна організація середовища.

        Завданням курсу є теоретична та практична підготовка фахівця з підвищення рівня умов життєдіяльності міського населення і збереження природних умов на міських територіях, з урахуванням всіх нормативних вимог. 

       Очікувані результати навчаннястудент отримує теоретичну та методичну базу для проектування  планувальних утворень : вміє користуватись ДБН, аналізувати планувальні рішення планувальних утворень , може виконати схему функціонального зонування, знає протипожежні вимоги для проектування інсоляції територій, боротьби із шумом та іншими негативними факторами, правила підрахунку техніко – економічні показників.