Мета проектної практики -  формування у студентів системи навиків і вмінь  професійного використання комп’ютерних технологій для виконання архітектурних проектів та роботи з нормативними матеріалами, що регламентують проектування і будівництво.

Завдання – навчити виконувати робочі архітектурні креслення з дотриманням вимог ДСТУ та ДБН засобами комп’ютерної графіки.

Мета практики – навчити студентів виконувати зображення предметів на основі
методу прямокутного проектування та перспективного зображення. Студенти повинні:
вміти, виконувати креслення у відповідності із стандартами ЄСКД, користуватися
стандартами та довідковими матеріалами; вміти досконало виконувати креслення, в тому
числі і демонстраційні. 

Мета та завдання дисципліни - є закріпити набуті знання студентами з читання та
виконання креслення, сумісно з іншими навчальними дисциплінами дати основу для
вільного, всебічно усвідомленого рішення архітектурно-художніх та конструктивних задач,
формування навичок побудови об'ємно-графічних моделей, креслень.


Мета макетної практики -  вдосконалення навиків макетування і застосування їх для виготовлення макету будинку за власним проектом. 

Завдання - виконання макету індивідуального житлового будинку на підоснові з благоустроєм і рельєфом ділянки, використовуючи прийоми виготовлення розгорток і об’ємно-просторових моделей із картону. Мета – закріплення навчального матеріалу з історії архітектури шляхом екскурсій і поїздок, практичне ознайомлення з найбільш поширеними типами громадських споруд, мікрорайонами та об’єктами, що будуються для використання цих знань в курсовому архітектурному проектуванні та при вивченні спеціальних дисциплін курсу.

Завдання:

 - ознайомитись з історичним міським середовищем, визначити архітектурні стилі основних архітектурних пам’яток та закономірності планувальних рішень історично складених кварталів;

- ознайомитись з новими житловими районами, мікрорайонами, комплексами та системою їх обслуговування;

- ознайомитись з найбільш поширеними типами громадських споруд, їх планувальною структурою та функціональним зонуванням.

- ознайомитись з об’єктами, що будуються, їх конструкціями і оздобленням.


Мета фахової практики полягає в тому, щоб навчити студентів правильно виконувати та оформлювати архітектурно - будівельні креслення марки АР відповідно до стандартів, а також уміти грамотно читати їх.

Завдання - виконання та оформлення комплекту архітектурно - будівельних креслень житлового будинку (планів, фасадів, розрізу, плану фундаментів, перекриття, даху та генплану).


Мета технологічної практики -  набуття необхідних умінь і навичок практичної діяльності по спеціальності на посаді кресляра, техніка з архітектурного проектування.

Завдання - закріплення та поглиблення знань, які студенти одержують в процесі навчання, ознайомлення з процесом проектування будинків і споруд і набування практичних навиків роботи по спеціальності в реальних умовах проектної організації, безпосередня участь у виконанні проектних робіт, освоєння на практиці всіх елементів архітектурного проектування на різних його стадіях.