Мета: ознайомити  студентів з матеріалами та радіокомпонентами, сучасною та найперспективнішою базою електронних пристроїв, основами методами передачі інформації та засобами сучасного зв'язку.

Завдання: підготувати висококваліфікованих, грамотних, з належним інтелектуальним потенціалом фахівців, які повинні мати відповідні знання по визначенню типу  радіоелементів, методах передачі інформації та засобах сучасного зв'язку , грамотно використовувати набуті знання в практичній діяльності.


Мета: отримання студентами знань з організації роботи підрозділів підприємства; вивчення структури підприємства, роботи конструкторського відділу, технологічного відділу, виробничих дільниць; вивчення нормативно-технічних документів, засобів механізації та автоматизації елементів технологічного процесу.

Завдання: підтвердження на практиці знань, отриманих під час теоретичного навчання; вдосконалення вмінь макетування та електронного моделювання вузлів і блоків радіоелектронної апаратури (РЕА), проведення конструкторських розрахунків вузлів і блоків РЕА, вибору елементної бази РЕА; поглиблення знань з організації роботи дільниць підприємства.

Мета: отримання студентами знань з організації роботи виробничих цехів; роботи підрозділів підприємства, конструкторського відділу; технологічного відділу; поглиблення знань з технології виготовлення радіоелектронної апаратури (РЕА), правил монтажу та складання РЕА, регулювання РЕА, контролю якості та випробування РЕА.

Завдання: підтвердження на практиці знань, отриманих під час теоретичного навчання; вдосконалення вмінь використання технологічного обладнання і оснащення; поглиблення знань з організації служби конструкторської документації на підприємстві, роботи відділу технічного контролю якості продукції; вдосконалення вмінь монтажу та складання РЕА, регулювання РЕА.

Мета: формування у студентів знань, умінь, навиків при виборі та застосуванні джерел живлення, позитивних якостей особистості – розумової активності, самостійності, пізнавального підходу. 

Завдання курсу:

Знати: теперішній стан та перспективи розвитку джерел живлення і їх конструктивне відтворення, теоретичні основи, принцип дії, параметри, характеристики джерела живлення і його функціональних вузлів.

Вміти: оцінювати параметри окремого функціонального вузла, а також джерела живлення в цілому, вимірювати параметри, змінювати основні характеристики джерел живлення і їх аналізувати, читати електричні схеми, вибирати і розраховувати окремі функціональні вузли, вибирати елементну базу для розрахункової схеми, створювати принципову та структурну схеми джерел живлення.


Студенти виконують дипломний проект під керівництвом викладачів циклової комісії телекомунікацій та радіотехніки.

Тематика дипломних проектів – це розробка конструкції радіоелектронних приладів. Тематика розробляється керівниками дипломного проектування, погоджується на засіданні циклової комісії телекомунікацій та радіотехніки і затверджується наказом по коледжу.

Джерелами науково-технічної інформації при виборі тем дипломних проектів служать: технічна література (підручники, навчальні посібники, тематичні видання), періодичні видання (радіотехнічні журнали, періодичні збірники), спеціалізовані сайти в мережі Інтернет. Теми дипломних проектів містять індивідуальні завдання, які передбачають елементи пошукової та дослідницької роботи.

Дипломний проект складається з двох частин: пояснювальної записки та графічної частини.


Мета: оволодіння студентами знаннями з правил виконання графічних та текстових документів, що розробляються при проектуванні радіоелектронної апаратури і окремих її вузлів; надання умінь самостійно розробляти конструкторську документацію; надання навиків використання можливостей графічного пакета AutoCAD,  технічних засобів комп’ютерної графіки.

Завдання: навчитися застосовувати технічні засоби комп’ютерної графіки; оволодіти навичками машинобудівного креслення та креслення за спеціальністю; вивчити правила розробки та оформлення електричних схем; оволодіти вмінням читання і деталювання складальних креслень; здобути навички креслення плати, її складального креслення та специфікації; навчитися виконувати робочі креслення та ескізи деталей.


Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: отримання студентами знань з видів і методів контролю якості радіоелектронної апаратури; організації служби технічного контролю на підприємстві; контролю якості виготовлених деталей; вхідного контролю; статистичних методів контролю; атестації контрольно-вимірювальних приладів.

Завдання: поглиблення знань з вибору і застосовування основних методів електрорадіовимірювань та раціонального вибору електрорадіовимірювальних приладів для контролю якості вузлів радіотехнічних пристроїв; засвоєння правил визначення та складання переліку продукції, яка підлягає вхідному контролю, та проведення роботи щодо його організації; визначення правил проведення контролю електрорадіоелементів на відповідність їх параметрів паспортним даним приладів.