Метою курс є засвоєння основних положень матеріалознавства. Особлива увага приділена питанням необхідним для вивчення загальнотехнічних та спеціальних дисциплін, розвиток інтуїції, просторових уявлень, пам’яті, алгоритмічної та інформаційної культури, як особливого аспекту мислення. Формування позитивних якостей особистості – розумової активності, пізнавальної самостійності, пізнавального підходу, потреби в самостійності, здатності адаптуватися до умов, що змінюються, ініціативи, творчості.

Завдання курсу:

−  викладання основного фактичного матеріалу,

−  формування у студентів чіткого уявлення про основні матеріали та їх застосування в радіоелектронній апаратурі.

−  розкриття взаємозв’язку матеріалознавства з суміжними дисциплінами, схемотехнікою, елементною базою РЕА.

−  розвиток у студентів правильно та ґрунтовно мислити при застосуванні вимірювальних засобів для радіотехнічних вимірювань.

−  розгляд теоретичних основ будови і використання матеріалів, перспективних в мікроелектроніці та робототехніці;

–  ознайомити студентів з приладами для дослідження структури та властивостей матеріалів

–  ознайомлення з основними особливостями технології та характеристиками матеріалів;

–  оволодіти методикою роботи із приладами, а також особливостями їх застосування при дослідженні властивостей матеріалів;

–  вивчення найбільш характерних, технічно і економічно обумовлених випадків застосування матеріалів на практиці.

−  підготовка висококваліфікованих спеціалістів з належним знанням теоретичних засад сучасної радіотехніки і вмінням виконувати необхідні розрахунки та дослідження радіоелектронної апаратури, які необхідні для успішної професійної діяльності

Для підготовки фахівців у програмі навчальної дисципліни передбачений цикл лекцій, які складаються із розділів: «Основні поняття про будову, структуру та властивості матеріалів», «Діелектричні, магнітні, провідникові та напівпровідникові матеріали».

Формування у фахівців вмінь та навичок здійснюється на основі отримання теоретичних знань, шляхом проведення циклу лабораторних занять з основних тем дисципліни та в ході самостійної роботи студентів. Важливим елементом самостійної роботи є виконання студентами індивідуальних завдань за темами дисципліни.

Поточний контроль знань навчального матеріалу виконується під час аудиторних занять (опитування, контрольні роботи), а також під час прийому індивідуальних завдань на самостійну роботу та тестування.

Вивчення курсу дозволить набути студентами знань про будову, властивості та умови безпечної експлуатації матеріалів в технології виготовлення та застосування неорганічних речовин в мікроелектронній техніці.


Мета курсу – надати студентам знання необхідні для роботи в операційній системі Windows, в різних текстових редакторах, в редакторах електронних таблиць, з базами даних, та в прогрaмному середовищі Proteus, Компас 3D, SolidWorks та ін.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати - особливості роботи Microsoft Windows, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint та ін.), організацію обміну інформацією, принципи використання матеріальних носіїв інформації, принципи роботи із засобами оргтехніки та зв’язку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти - використовуючи матеріальні носії інформації, чинні стандарти та діючі нормативи, засоби оргтехніки, виконувати на підприємстві технічну роботу з розробки та оформлення різних видів ділової, планової, звітної, нормативно-технічної, конструкторської, технологічної, експлуатаційної  та ремонтної документації, працювати в спеціалізованому програмному забезпеченні, використовуючи матеріальні носії інформації, користуватися засобами оргтехніки, зв’язку, на підприємстві для  оформлення і тиражування робочої документації, обміну інформацією з іншими підрозділами і зовнішніми абонентами.


Мета: оволодіння студентами знаннями з організації роботи монтажника та регулювальника радіоелектронної апаратури (РЕА); поглиблення знань з технології виготовлення РЕА, правил електричного монтажу РЕА, регулювання та контролю параметрів РЕА.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: робоче місце монтажника та регулювальника; технологічний процес; альбом типових технологічних операцій на монтаж; карти технологічних процесів; послідовність виконання регулювальних робіт; методи регулювання та контроль параметрів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти проводити: захист напівпровідникових приладів від статичної електрики; монтаж напівпровідникових приладів на друковану плату; поверхневий монтаж; вибір стандартних універсальних вимірювальних приладів; вибір місця та способу підключення приладів при регулюванні; контроль основних параметрів блоків живлення; регулювання блоків живлення; налагодження автоматичного підстроювання частоти генератора; регулювання та контроль блоків кадрової розгортки; регулювання рядкової розгортки; регулювання блоків телевізора по іспитових таблицях.


Метою викладання дисципліни “Основи автоматизації” є засвоєння студентами різних спеціальностей теоретичних знань і практичних навичок з основ автоматики, автоматизації технологічних процесів в різних галузях народного господарства, необхідних для використання в практичній діяльності.

Завдання дисципліни: вивчення структури та класифікації автоматизованих систем керування, ознайомлення із технічними засобами отримання та претворення інформації про стан технологічних об’єктів, ознайомлення із сучасними системами контролю та регулювання технологичних процесів.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: принципи побудови і дії автоматичних пристроїв і систем, принципи і засоби отримання первинної інформації, її перетворення, предачі і використання для контролю і керування об’єктів бідівництва.

вміти: на підставі технологічних вимог обґрунтовувати вибір засобів автоматизації і контролювати їх експлуатацію.


Мета та завдання навчальної дисципліни

1. Об’єкт вивчення

Об’єкт вивчення – дискретні напівпровідникові прилади, що використовуються у радіоелектронних пристроях для різних функціональних перетворень сигналів.

2. Предмет вивчення

Предметом вивчення є фізичні принципи дії напівпровідникових приладів, їх характеристики, основні параметри, особливості, режими роботи, що є основою сучасної елементної бази дискретної електроніки.

3. Мета навчання

Мета навчання – дати знання про особливості напівпровідникової елементної бази, що пов’язане з раціональним вибором електронних приладів та режимів їх роботи у радіоелектронній апаратурі; розвити навички самостійного розв’язання задач, що пов’язані з проектуванням та експлуатацією радіоелектронних пристроїв. В результаті засвоєння дисципліни «Основи електроніки».

Завданням курсу є підготувати висококваліфікованих спеціалістів з належним знанням теоретичних засад сучасної радіотехніки і вмінням виконувати необхідні розрахунки та дослідження радіоелектронної апаратури, які необхідні для успішної професійної діяльності.

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: отримання студентами знань з основ комп'ютерних технологій, вивчення технічних засобів обробки інформації, правил та методів компонування комп'ютера, вдосконалення вмінь студентів щодо аналізу характеристик окремих вузлів комп'ютерної техніки, надання умінь конструювання архітектури комп'ютерів, деталей корпусу, систем охолодження, блоків живлення комп'ютерної техніки, вдосконалення знань систем числення та програмного забезпечення комп'ютерної техніки.

Завдання: поглиблення знань з технічних засобів обробки інформації, вивчення методів компонування комп'ютерної техніки, вивчення пристроїв зовнішньої пам'яті комп'ютерів, визначення методів живлення, охолодження, захисту від порушень роботи електроживлення, вдосконалення знань з підключення, застосування, налагодження роботи зовнішніх пристроїв комп'ютера.


Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: отримання студентами знань з конструювання радіоелектронної апаратури і окремих її вузлів, технології виготовлення радіоелектронної апаратури; вдосконалення вмінь студентів щодо аналізу вимог технологічної підготовки виробництва, вимог до надійності радіоелектронної апаратури; надання умінь самостійно розробляти конструкторську і технологічну документацію; надання навиків розрахунку параметрів конструкції радіоелектронної апаратури.

Завдання: поглиблення знань з правил оформлення графічних та текстових документів, що розробляються при проектуванні радіоелектронної апаратури, організації служби конструкторської документації на підприємстві; визначення впливу на радіоелектронної апаратури дестабілізуючих факторів та основ захисту від них; вивчення методів проектування друкованих плат і друкованих вузлів, методів розрахунку і шляхів підвищення надійності радіоелектронної апаратури; вивчення технології виробництва радіоелектронної апаратури; визначення методів контролю та випробувань радіоелектронної апаратури.