Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: отримання студентами знань з ремонту та регулювання радіоелектронної апаратури і окремих її вузлів; вдосконалення вмінь студентів щодо аналізу несправностей радіоелектронної апаратури, причин їх виникнення, методів їх усунення; вдосконалення вмінь студентів щодо аналізу вимог до надійності радіоелектронної апаратури; надання умінь самостійно проводити  регулювання радіоелектронної апаратури; надання навиків розрахунку параметрів радіоелектронної апаратури і визначення їх оптимальних значень для проведення регулювання апаратури.  

Завдання: поглиблення знань з елементної бази і типових вузлів радіоелектронної апаратури; вивчення експлуатаційних і ремонтних документів; визначення правил ремонту і регулювання підсилювальної, звуковідтворюючої, радіоприймальної, телевізійної апаратури; вивчення методів випробування і контролю апаратури після ремонту.


Метою викладання курсу «Основи телебачення» є сформувати зацікавленість до телебачення та відеотехніки, дати знання з фізичних основ телебачення, принципів побудови систем аналогового та цифрового, наземного, супутникового та кабельного телебачення, їх характеристик і параметрів, які необхідні для майбутньої професійної діяльності, пов’язаної з проектуванням, ремонтом та технічним обслуговуванням сучасної аналогової та цифрової телевідеоапаратури.

Завданням курсу є підготувати висококваліфікованих спеціалістів з належним знанням сучасної телевізійної техніки та відеотехніки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: фізичні основи телебачення, принципи електронного телебачення, принципи побудови систем аналогового телебачення NTSC,SЕСАМ і РАL, їх характеристики та параметри, принципи побудови систем цифрового телебачення стандартів DVB, їх характеристики і параметри, особливості систем наземного, супутникового та кабельного телевізійного мовлення, принципи побудови систем телебачення високої якості зображення та стереотелебачення.

вміти: досліджувати та аналізувати основні сигнали телевідеоапаратури, орієнтуватись у характеристиках і параметрах сучасної телевідеоапаратури.

Мета: Дана дисципліна призначена для вивчення і засвоєння загальних принципів побудови телекомунікаційних систем, набути знання для аналізу сучасного обладнання, навчити розуміти принципи роботи сучасного телекомунікаційного обладнання.

Завдання: вивчити і зрозуміти побудову сучасного електронного зв’язку, класифікацію ліній, їх призначення, області застосування, принципи побудови мереж, поняття локальної комп’ютерної мережі, принципи її побудови, первинні та вторинні параметри, явища поверхневого ефекту та ефекту зближення, первинні параметри симетричних кіл кабелів електрозв’язку, вторинні параметри симетричних кіл кабелів електрозв’язку, електромагнітні процеси в коаксіальних колах кабелів електрозв’язку, первинні параметри передачі коаксіальних пар кабелів електрозв’язку, вторинні параметри передачі коаксіальних кабелів, неоднорідності в колах зв’язку, причини і параметри взаємного впливу між симетричними колами в кабелях, електромагнітні зв’язки між колами в симетричних кабелях, непрямі впливи, взаємний вплив між коаксіальними парами, призначення, класифікацію і маркування, способи монтажу кабелів міських телефонних мереж, склад та призначення конструктивних елементів, умовні позначення і класифікацію коаксіальних кабелів, класифікацію, області застосування та конструктивні елементи кабелів зв’язку типу „Вита пара”, класифікацію, області застосування та конструктивні елементи оптичних кабелів зв’язку, принципи організації послуги, підготовки абонентських ліній, обладнання, принципи роботи та організацію без провідних ліній зв’язку, принципи роботи ліній на основі симетричної пари провідників, принцип роботи кабелю та області застосування, принципи роботи ліній на основі коаксіальної пари провідників, принципи роботи ліній на основі оптоволокна, принципи роботи ліній на основі інфрачервоного каналу зв’язку, принципи роботи ліній на основі радіоканалу, принципи перетворень в цифрових системах передачі інформації, порядок розрахунку первинних та вторинних параметрів, принципи побудови структурованих кабельних систем (СКС).


Метою викладання курсу «Пристрої НВЧ та антени» є сформувати зацікавленість в радіоелектронній техніці над­високих частот та антенах, дати знання з антенно-фідерних ситстем і сучасних пристроїв та систем НВЧ і оптичних хвиль, необхідних для майбутньої професійної діяльності, пов’язаної з проектуванням, ремонтом та технічним обслуговуванням лазерної та радіоелектонної апаратури НВЧ.

Завданням курсу є підготувати висококваліфікованих спеціалістів з на­лежним знанням теоретичних засад сучасної високочастотної ра­діотехніки та антен, умінням виконувати необхідні розрахунки та дослідження радіоелектронної апаратури, які необхідні для успішної професійної діяльності.


Мета: навчити студентів кваліфіковано використовувати електронні компоненти як в дискретному, так і в інтегральному виконанні, та проектуванні на їх основі різних вузлів та пристроїв систем технічного керування.

Завдання: ознайомлення студентів із основними схемами підсилювачів, параметрами, особливостями; поглиблення знань одержаних з схемотехніки.


Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: отримання студентами практичних навичок з проектування радіоелектронної апаратури (РЕА) і окремих її вузлів; поглиблення знань студентів з технології виготовлення РЕА; вдосконалення умінь студентів щодо аналізу вимог технологічної підготовки виробництва, вимог до надійності та технологічності РЕА; надання умінь самостійно розробляти конструкторську і технологічну документацію; надання навиків розрахунку параметрів конструкції.

Завдання: поглиблення знань з правил оформлення графічних та текстових документів, що розробляються при проектуванні РЕА; визначення впливу на РЕА дестабілізуючих факторів та застосування методів захисту від них в конструкції РЕА; проектування друкованих плат і друкованих вузлів; проведення розрахунків показників надійності та технологічності РЕА; застосування методів підвищення надійності та технологічності РЕА; застосування конструкторських рішень по забезпеченню техніки безпеки проектованих РЕА.


Мета: оволодіння  студентами  знаннями  з  конструювання  радіопередавальних пристроїв (РПдП) і окремих  їхніх  вузлів; надання  умінь  самостійно  розробляти  схеми  різних  РПдП; надання  навиків  розрахунку  параметрів  РПдП.

Завдання:  ознайомлення  студентів  із  основними  особливостями  схемотехнічної побудови РПдП; поглиблення  знань  одержаних з схемотехніки; визначення  впливу  на радіо-електрону  апаратуру (РЕА) дестабілізуючих  факторів  та  основ  захисту  від  них;  ознайомлення з методами передачі  інформації в НВЧ діапазонні  частот.


 

Мета: оволодіння  студентами  знаннями  з  конструювання  радіоприймальних пристроїв (РПмП) і окремих  їхніх  вузлів; надання  умінь  самостійно  розробляти  схеми  різних  РПмП; надання  навиків  розрахунку  параметрів  РПмП.

Завдання:  ознайомлення  студентів  із  основними  особливостями  схемотехнічної побудови РПмП; поглиблення  знань  одержаних з схемотехніки; визначення  впливу  на радіо-електрону  апаратуру (РЕА) дестабілізуючих  факторів  та  основ  захисту  від  них;  ознайомлення з методами передачі  інформації в НВЧ діапазонні  частот.


Мета: сформувати зацікавленість до теоретичної радіотехніки, дати знання з основ передачі інформації та теорії випромінювання радіохвиль антенами, їх розповсюдження та приймання, навчити виконувати аналіз радіосигналів, виконувати дослідження та розрахунки фідерних ліній, освоїти термінологію з сучасної радіотехніки і таким чином створити базу знань для вивчення радіотехнічних дисциплін професійного спрямування та майбутньої професійної діяльності, пов'язаної з проектуванням, ремонтом та технічним обслуговуванням сучасної аналогової та цифрової радіоелектронної апаратури.

Завдання курсу: підготувати висококваліфікованих спеціалістів з належним знанням теоретичних засад сучасної радіотехніки і вмінням виконувати необхідні розрахунки та дослідження радіоелектронної апаратури, які необхідні для успішної професійної діяльності.

Повинен знати:

принципи передачі інформації за допомогою радіохвиль; спектральний склад періодичних та неперіодичних сигналів; принципи амплітудної, частотної та фазової модуляції; спектральний склад АМ-, ЧМ- та ФМ -сигналів; принципи кодування та перешкодостійкого кодування; принципи імпульсної модуляції та її види; принципи імпульсної радіомодуляції та маніпуляції та їх види; будову, характеристики і параметри електричних фільтрів та контурів; найпростіші антени та їх основні параметри; принципи демодуляції АМ-, ЧМ-, ФМ- та імпульсних радіосигналів.

вміти:

виконувати аналіз електричних та радіосигналів; виконувати кодування інформації, зокрема згорткове; виконувати розрахунки фідерних ліній; виконувати розрахунки та дослідження електричних фільтрів.


Мета: надати студентам знання необхідні для роботи із програмними середовищами емуляції працездатності схем та їх математичним представленням.

Завдання: зрозуміти методи та способи математичного опису схем електричних принципових

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: особливості побудови та застосування математичних систем у радіотехніці, створення математичних функція радіо електронних елементів, застосування математичних функцій при побудові та аналізу працездатності схем електричних принципових.

вміти: використовувати програмні засоби для емуляції працездатності схем електричних принципових,” розведення ” схем електричним принципових, формування 3D - зображення схем електричних принципових. Освоїти навики роботи у програмах математичного  моделювання схем електричних принципових Multisim 12.1.1, Proteus 7.7, 8, Micro-Cap 8, Sprint Layout 6.0., DipTrace, Компас 3D, SolidWorks. Проводити курсове та дипломне проектування у вище перелічених програмах.