Метою дисципліни «Стандартизація» є вивчення здобувачами освіти основних понять, принципів та правил стандартизації, формування знань, умінь та навиків з метрології, стандартизації, сертифікації та акредитації, необхідних для вирішення конкретних інженерних та науково-технічних завдань при проектуванні, виробництві і експлуатації радіоелектронної апаратури з метою забезпечення її якості та надійності, підвищення ефективності функціонування.

Завданнями вивчення дисципліни є розвиток у здобувачів освіти навичок:

– застосування знань основ математики, фізики, інженерної графіки, механіки, опору та міцності матеріалів, компонентної бази, електроніки, інформатики, аналізу сигналів, автоматичного управління, системного аналізу та методів прийняття рішень;

– формулювання висновків щодо отриманих даних;

– застосування положень нормативно-технічних документів, що регламентують порядок проведення сертифікації продукції, атестації виробництва.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: отримання студентами знань з схемотехніки радіотехнічних пристроїв і окремих їх вузлів; вивчення будови та принципів роботи основних типів аналогових, імпульсних і цифрових пристроїв; надання навиків розрахунку режимів роботи аналогових, імпульсних і цифрових вузлів та складання з цих вузлів закінчених радіотехнічних пристроїв, аналізуючи та обґрунтовуючи вибір конкретного схемного рішення та елементної бази.

Завдання: поглиблення знань з правил оформлення графічних та текстових документів, що розробляються при проектуванні радіоелектронної апаратури; визначення правил вибору елементної бази та вузлів радіоелектронної апаратури з урахуванням призначення, умов експлуатації, вимог уніфікації і стандартизації; вдосконалення знань у використанні типових методик розрахунків, застосуванні аналізу довідкових даних при виборі і обґрунтуванні схем вузлів радіоелектронної апаратури.