Мета вивчення дисципліни «Будівельна механіка» - дати студентам базові знання для визначення зусиль, які діють в будівельних конструкціях, навчитись розраховувати ці конструкції, підбирати перерізи конструктивних елементів у відповідності з новими нормативними документами.

Завданням є розробка раціональних методів визначення зусиль в спорудах та їх переміщення, методів розрахунку споруд на міцність, жорсткість та стійкість, а також  встановлення найбільш вигідних форм споруд, що задовольняє вимогам економічності, вивчення статичних розрахунків будівельних конструкцій, правил конструювання монолітних та збірних будівельних конструкцій.


Метою  навчальної дисципліни «Будівельне матеріалознавство»  є надання студентам теоретичних знань в галузі сучасного будівельного матеріалознавства, спрямованих на висвітлення взаємозв'язку між властивостями будівельних матеріалів та їхнім складом і будовою, ознайомлення з фізико-технічними та експлуатаційними властивостями будівельних матеріалів, основами технології їх виробництва і областями застосування з урахуванням умов експлуатації, а також з врахуванням  транспортування та зберігання.

Основними завданнями є: вивчення фундаментальних властивостей будівельних матеріалів та їхньої зміни в умовах експлуатації; вивчення асортименту будівельних матеріалів та технології їхнього одержання; вивчення особливостей взаємозв’язку «склад – структура – властивості», а також закономірностей їхньої зміни при фізико-хімічних, фізичних, механічних та інших впливах; виявлення шляхів ефективного використання будівельних матеріалів.


Мета: формування у майбутніх фахівців спеціальних знань і практичних навичок у сфері економіки капітального будівництва.

Предмет: економічний механізм функціонування підприємства і організація кошторисної справи в будівництві в ринкових умовах.

Основними завданнями, що будуть вирішені у процесі викладання дисципліни, є теоретична та практична підготовка студента з наступних питань:

- виробничі потужності, виробничі запаси, їх призначення, показники оцінки, порядок нормування та оперативне управління;

- трудові ресурси, їх склад, порядок планування; форми та системи оплати праці;

- фінанси, доходи, прибуток, рентабельність; показники фінансового стану;

- будівельне проектування; система ціноутворення у будівництві;

- кошторисна вартість; ефективність реальних інвестицій.

Економічні і організаційно-управлінські питання розглядаються в тісному взаємозв’язку з технікою і технологією будівництва, впровадженням досягнень НТП. Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни є самостійна робота студентів з літературою, довідниками та державними нормами і правилами щодо організації будівництва на підприємствах будівельної галузі.


Мета: Навчити студентів користуватись знаннями та відомостями з дисципліни "Інженерна геодезія", використовувати навчальну та наукову літературу з даного предмету. Ознайомити з структурою, методами та прийомами геодезичних робіт, навчити працювати з геодезичними приладами та інструментами.

Завдання:   Завдання геодезії пов'язане із забезпеченням і поліпшенням якості будівництва будинків і споруд, промислових і житлових комплексів, доріг, ліній електропередачі й зв'язку, магістральних трубопроводів, енергетичних об'єктів, об'єктів агропромислового комплексу й ін. Для цього потрібне велика кількість кваліфікованих працівників, здатних забезпечити будівництво важливих об'єктів.


Метою вивчення дисципліни «Інженерне креслення» :

-        придбання знань по виконанню, складанню та читанню графічної документації за допомогою ДСТУ (ГОСТ, ЄСКД) та законів проекціювання;

-        підготовка фахівця, який володітиме знаннями, пов’язаними з вирішенням технічних питань, пов’язаних з інженерним та комп’ютерним кресленням;

-        навчити студентів правильно складати робочі креслення частин будинків і споруд, деталей і вузлів будівельних конструкцій, а також уміти грамотно читати їх.

Завдання полягає у забезпеченні нагромадження у студентів теоретичних знань та практичних вмінь про конструктивні та об’ємно-планувальні елементи будівель, типи і схеми їх, з урахуванням функціональних і технічних вимог.


Метою вивчення дисципліни «Інженерне креслення» :

-        придбання знань по виконанню, складанню та читанню графічної документації за допомогою ДСТУ (ГОСТ, ЄСКД) та законів проекціювання;

-        підготовка фахівця, який володітиме знаннями, пов’язаними з вирішенням технічних питань, пов’язаних з інженерним та комп’ютерним кресленням;

-        навчити студентів правильно складати робочі креслення частин будинків і споруд, деталей і вузлів будівельних конструкцій, а також уміти грамотно читати їх.

Завдання полягає у забезпеченні нагромадження у студентів теоретичних знань та практичних вмінь про конструктивні та об’ємно-планувальні елементи будівель, типи і схеми їх, з урахуванням функціональних і технічних вимог.