Мета - Опір матеріалів як наука про міцність матеріалів відіграє провідну роль в інженерній освіті і є зв’язуючою ланкою між теоретичними науками (математикою, фізикою, теоретичною механікою) та конкретними технічними науками (залізобетонні конструкції, деталі машин ,будівельна механіка, основи розрахунку будівельних конструкцій та ін.). Дисципліна «Опір матеріалів» є основою формування інженерної думки, мислення та інтуїції майбутнього спеціаліста в галузі будівництва. Для досягнення цієї мети викладання дисципліни повинно вестись в нерозривній єдності таких форм навчання: лекції та практичні заняття, а також виконання індивідуальних домашніх розрахунково-графічних робіт, що забезпечить фундаментальну підготовку спеціаліста. 

Завданням навчальної дисципліни «Опір матеріалів» є вивчення методів розрахунку на міцність, жорсткість та стійкість елементів конструкцій і споруд, що відповідають сучасному стану знань в механіці деформованого твердого тіла, фізиці та матеріалознавстві; набуття навичок експериментальних досліджень міцності матеріалів та пояснення фізичної природи їх руйнування; вміння аналізувати числові результати теоретичних та експериментальних досліджень. 

        


Метою викладання курсу «Основи компʼютерних технологій» є формування у студентів практичних навичок роботи з комп’ютерною технікою, знань основ комп’ютерних технологій в обсязі, достатньому для використання прикладних комп’ютерних програм, оформлення креслень різних типів,  зображень елементів архітектурної та містобудівельної графіки із застосуванням сучасного програмного забезпечення. Базою вивчення дисципліни «Основи компʼютерних технологій» є знання і практичні навички одержані з курсу дисциплін, таких як: «Інформатика» та  «Інженерне креслення».

Завданням курсу є вивчення теоретичних основ та засобів автоматизації оформлення будівельних креслень і елементів архітектурно-будівельної графіки,  основних програмних систем для оволодіння характерними прийомами та навичками технології інженерного проектування з використанням персональних ЕОМ, набуття студентами знань щодо процесів перетворення, передавання та використання інформації, розкриття значення інформаційних процесів у формуванні сучасної системно-інформаційної картини світу, розкриття ролі інформаційних технологій і розвитку сучасного суспільства, вироблення практичних навичок свідомого і раціонального використання комп'ютерів для розв’язування професійних задач.


Мета: ознайомлення студентів з основами розрахунку будівельних конструкцій, фізико-механічними характеристиками матеріалів та основними положеннями проектування будівельних конструкцій та основ будівель і споруд, роботою конструкцій під навантаженням та підготовкою до практичної діяльності під керівництвом працівника вищої кваліфікації.

Завданням навчальної дисципліни: формування навичок конструювання і розрахунку для вирішення конкретних інженерних завдань з використанням норм проектування, стандартів, довідників, засобів автоматизації проектування; ознайомлення з будівельними конструкціями та особливостями їх роботи під навантаженням, оволодіння методами компонування і принципами проектування, металевих дерев’яних та залізобетонних конструкцій, згинальних елементів, центрально стиснених колон і стійок, формування навичок конструювання і розрахунку для вирішення конкретних інженерних завдань з використанням норм проектування, стандартів, довідників, засобів автоматизації проектування.


Вивчення дисципліни «Основи систем автоматизованого проектування» – одне з основних напрямків формування в молодших  спеціалістів сучасних підходів до фахового проектування в будівництві.

Мета дисципліни «Основи систем автоматизованого проектування» - реалізація засобами обчислювальної техніки проектних робіт і забезпечення виконання заданих вимог щодо виконання проектних робіт об’єктів будівництва різного призначення та різного рівня складності. Базою вивчення дисципліни «Основи систем автоматизованого проектування» є знання і практичні навички одержані з курсу дисциплін, таких як: «Інформатика», «Основи комп’ютерних технологій», «Інженерне креслення». В свою чергу дисципліна «Основи систем автоматизованого проектування» особливо необхідна для виконання курсових та дипломного проектів.

Завдання дисципліни «Основи систем автоматизованого проектування» полягає у вивченні теоретичних основ, структури процесу проектування та можливостей його автоматизації, основних інструментальних програмних систем; оволодіння основними прийомами й придбання практичних навичок застосування технічних і програмних засобів ОТ в проектуванні.
        Метою викладання курсу «Планування міст та транспорт»  є просторово – планувальна організація середовища.

       Завданням курсу є теоретична та практична підготовка фахівця з підвищення рівня умов життєдіяльності міського населення і збереження природних умов на міських територіях, з урахуванням всіх нормативних вимог. 

        Очікувані результати навчання: студент отримує теоретичну та методичну базу для проектування  планувальних утворень : вміє користуватись ДБН, аналізувати планувальні рішення планувальних утворень , може виконати схему функціонального зонування, знає протипожежні вимоги для проектування інсоляції територій, боротьби із шумом та іншими негативними факторами, правила підрахунку техніко – економічні показників.

 


Мета курсу – орієнтувати студентів головним чином на свiтоглядне сприйняття фiзичної реальностi, розумiння основних закономiрностей плину фiзичних явищ i процесiв, загального уявлення про фiзичний свiт, його основнi теоретичнi засади i методи пiзнання, усвiдомлення ролi фiзичних знань у життi людини i суспiльному розвитку. Сучасна фiзика, крiм наукового, має важливе соцiокультурне значення. Вона стала невiд’ємною складовою культури високотехнологiчного iнформацiйного суспiльства. Фундаментальний характер фiзичного знання як фiлософiї науки i методологiї природознавства, теоретичної основи сучасної технiки i виробничих технологiй визначає освiтнє, свiтоглядне та виховне значення курсу фiзики як навчального предмета. Завдяки цьому в структурi освiтньої галузi вiн вiдiграє роль базового компонента природничо-наукової освiти i належить до iнварiантної складової пiдготовки студентів.

Завдання курсу – підготувати висококваліфікованих, грамотних, з належним
інтелектуальним потенціалом спеціалістів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен знати:

-фізичний зміст і формули для визначення напруженості,
потенціалу, напруги, потоку вектора напруженості електростатичного поля;

-суть та типи явища поляризації діелектриків;

-зміст поняття «електроємність», формули для визначення ємності , енергії
конденсатора;

-поняття електричного струму, його види, поняття густини струму;

-закони Ома, Джоуля-Ленца, Кірхгофа;

-особливості з’єднання резисторів, конденсаторів;

-природу сторонніх сил, фізичний зміст понять ЕРС, різниці потенціалів,
напруги;

-вхідні, вихідні характеристики електровакуумних та напівпровідникових
елементів, їх основні параметри;

-поняття магнітного поля, основних характеристик магнітного поля, закони
Ампера, Кюрі, Біо-Савара-Лапласа,

-суть явищ парамагнетизму, універсального діамагнітного
ефекту, феромагнетизму;

-суть явища електромагнітної, взаємної індукції, самоіндукції, скін-ефекту,
принцип роботи трансформатора;