Мета курсу –  формування у студентів знань, вмінь і оціночних суджень з всесвітньої історії.

Завдання: розуміння практично-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності; розвивати здатність студента орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно-політичного життя; навчити оцінювати найважливіші досягнення національної, європейської та світової культури, їх взаємовплив та діалог культур різних народів; підготовка до активного громадського життя в Українській державі.

Головною метою модуля " Економічна теорія" є формування студентів сучасного економічного мислення та визначення і  застосування основних економічних категорій та понять у процесі навчальної та практичної діяльності.

Мета курсу формування у студентів знань, вмінь і оціночних суджень з історії України.

Завдання: формування історичного мислення, наукового світогляду; набуття навичок науково-історичного аналізу; виявлення логіки та об'єктивних закономірностей історичного процесу; виховання високого рівня культури, громадянської відповідальності, національної гідності, патріотизму; формування компетентностей, які базуються на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню; розвивати здатність студента орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно-політичного життя; навчити оцінювати найважливіші досягнення національної, європейської та світової культури, їх взаємовплив та діалог культур різних народів; підготовка до активного громадського життя в Українській державі.