Мета курсу –  формування у студентів знань, вмінь і оціночних суджень з                всесвітньої історії.

Завдання: формування компетентностей, які базуються на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню; уміння оперувати науковими знаннями та фактичним матеріалом; накопичення історичних знань, а на їх основі вирішення проблем, які виникають у різних життєвих ситуаціях; розвивати здатність до системного мислення,   вміння вчитися; розуміння практично-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності; розвивати здатність студента орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно-політичного життя; навчити оцінювати найважливіші досягнення національної, європейської та світової культури, їх взаємовплив та діалог культур різних народів; підготовка до активного громадського життя в Українській державі.

Головною метою модуля " Економічна теорія" є формування студентів сучасного економічного мислення та визначення і  застосування основних економічних категорій та понять у процесі навчальної та практичної діяльності. Навчальний модульпередбачає теоретичну та практичну підготовку студентів для вирішення конкретних економічних завдань:

-Вивчення суті  економічних потреб та благ  і процесів , що забезпечують задоволення потреб;

-Учасників економічних відносин та необхідність раціонального використання ресурсів ;

-Визначення суті ринкової економіки, попиту та пропозиції , конкуренції, ринкової ціни;

-Порядок здійснення підприємницької діяльності , організацію домашнього господарства, складання бізнес-плану  власного підприємства:

-Вивчення ролі держави в ринковій економіці , державного бюджету ,види податків та порядок  оподаткування;

-Вивчення причин та наслідки корупції в економіці та шляхів їх подолання.

Метою навчальної дисципліни «Англійська мова» є формування комунікативної компетенції, що базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого типу, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо.


Мета курсу формування у студентів знань, вмінь і оціночних суджень з історії України.

Завдання: формування історичного мислення, наукового світогляду; набуття навичок науково-історичного аналізу; виявлення логіки та об'єктивних закономірностей історичного процесу; виховання високого рівня культури, громадянської відповідальності, національної гідності, патріотизму; формування компетентностей, які базуються на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню; розвивати здатність студента орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно-політичного життя; навчити оцінювати найважливіші досягнення національної, європейської та світової культури, їх взаємовплив та діалог культур різних народів; підготовка до активного громадського життя в Українській державі.